Tiesības atgriezt preci 30 dienu laikā

Tiesības atgriezt preci 30 dienu laikā

• Ja iegādātās preces tev kaut kāda iemesla dēļ neder, tad tev ir iespēja tās atgriezt 30 dienu laikā, un pirkuma summa kopā ar piegādes izmaksām tiks tev atmaksāta atbilstoši Interneta veikala vispārīgo un iegādes nosacījumu  7. punktam.

• Lai atgrieztu preci, lūdzam sūtīt brīvā formā atkāpšanās iesniegumu uz e-pasta adresi info@agroshop.lv. Preci ir iespējams atgriezt arī mūsu veikalā.

• Atgriežamās preces stāvokļa pasliktināšanās gadījumā pircējs atbild par preces vērtības samazinājumu tās lietošanas gadījumā tad, ja viņš preci ir izmantojis citādi, nekā tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību. Lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, pircējs drīkst ar preci apieties un to izmantot tikai tādā veidā, kā tas būtu parastos apstākļos atļauts veikalā.

• Naudu par atgriezto preci mēs pārskaitīsim uz pircēja norēķinu kontu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanās iesnieguma saņemšanas. “Agroshop” drīkst atteikties no atmaksas veikšanas līdz brīdim, kad pircējs preci ir atgriezis, vai arī ir iesniedzis apliecinājumu, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

• Atgriezt nevar tādu preci, kuras atgriešana ir izslēgta veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras iepakojums pēc piegādes ir atvērts. Tāpat atvērta iepakojuma gadījumā nav iespējams atgriezt audio un video ierakstus vai datora programmatūru.

“Agroshop” garantijas nosacījumi

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI  

1.1. “Agroshop” ir par starpnieku, vai arī nodrošina pārdošanā esošo iekārtu garantiju un garantijas procedūras. 

1.2. Garantijas remonts tiek veikts uz “Agroshop” izsniegta rēķina un nebojāta iekārtas sērijas numura pamata. Ja iekārtas sērijas numurs ir bojāts vai neizlasāms, tad “Agroshop” ir tiesības attiekties no bezmaksas garantijas remonta veikšanas. 

2. GARANTIJAS LAIKS  

2.1. Garantijas periods sākas ar brīdi, kad prece nodota klientam. Ražotāja garantijas laiks ir norādīts interneta veikalā, preces aprakstā . 

2.2. Attiecībā uz “Agroshop” piedāvātajām precēm attiecas Igaunijas Saistību tiesību likuma 218.p. 2.d. noteiktais 2 gadus ilgais pretenziju iesniegšanas termiņš.  

2.3. Ja klients ir juridiska persona, tad garantijas laiku nosaka iekārtas ražotājs vai vairumtirgotājs (importētājs).  

2.4. Papildu garantija, kuru iespējams iegādāties kopā ar preci, klientam ir atbilstoši instrukcijai jāreģistrē pašam 30 dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, tad papildu garantija nav spēkā.  

2.5. Ja precei līdzi nāk garantijas talons, tad tas ir jāsaglabā, jo bez tā garantija nav spēkā.  

3. GARANTIJAS REMONTA VEIKŠANA  

3.1. Garantijas remonts tiek veikts ražotāja pārstāvniecībā, vai arī “Agroshop” servisā.   

3.2. Klientam prece, kurai nepieciešams garantijas remonts, ir jānogādā “Agroshop” birojā. Sīkāku informāciju ir iespējams saņemt pa tālruni +372 56 810 559 vai e-pasta adresi info@agroshop.lv

3.3. Ja ierīces remontu garantijas laikā nav iespējams veikt un tās ražošana ir pārtraukta, tad ražotājs vai importētājs aizstāj to ar līdzvērtīgu vai labāku ierīci.  

4. GARANTIJĀ NEIETILPST:  

4.1. Dilstošas daļas, iepakojums un dokumentācija;  

4.2. Lietotāja informācija, kas ir zudusi ierīces bojājuma dēļ vai garantijas remonta laikā. Informācijas dublēšana ir klienta pienākums;  

4.3. Programmatūra, arī iepriekš ierīcē instalētā programmatūra, un programmatūras radīti ekspluatācijas traucējumi.  

4.4. Ekspluatācijas traucējumi un fiziski bojājumi, kas radušies tīša vai netīša fiziska bojājuma rezultātā vai ja ierīcē iekļuvis šķidrums, kukaiņi, putekļi vai tamlīdzīgi.  

4.5. Ekspluatācijas traucējumi vai fiziski bojājumi, kas radušies neatbilstoši uzstādītas elektrosistēmas dēļ (piem., trūkst zemējuma vads vai tml.) vai elektroapgādes pārrāvuma vai sprieguma svārstību dēļ;  

4.6. Ekspluatācijas traucējumi un fiziski bojājumi, kuri radušies, jo nav izmantotas oriģinālās detaļas vai ir izmantoti nepiemēroti piederumi;  

4.7. Ekspluatācijas traucējumi, kuri radušies ierīces nepareizas lietošanas un lietošanas instrukcijā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ (piem., preces lietošana neatbilstošos vides apstākļos).

Ar preci saistītu pretenziju iesniegšanas nosacījumi

1. Privātpersonas var iesniegt pretenzijas 24 mēnešu laikā no preces nodošanas datuma. Juridiskās personas gadījumā to iespējams darīt ražotāja norādītajā garantijas laikā.

2. Pretenziju iesniegšanas laikā patērētājam ir tiesības uz preces bezmaksas remontu. Ja bojājums ir radies ražotāja vainas dēļ, tad tiek novērsti visi materiāla un ražošanas defekti, kā arī tiek atlīdzināti izdevumi par darbu un rezerves daļām.

3. Pretenziju iesniegšanas pamats ir pirkumu apliecinošs dokuments.

4. Pretenziju iesniegšanas tiesības neietver preces lietošanas apmācību, regulēšanu, apkopi, tīrīšanu, komerciālā izskata atjaunošanu, kā arī tādu bojājumu novēršanu, kurus radījusi lietošanas norādījumu nepildīšana.

5. Pretenziju iesniegšanas tiesības neattiecas uz bojājumiem, kuri radušies transporta laikā pēc preces nodošanas pircējam.

6. “Agroshop” nenovērš pretenziju iesniegšanas tiesību laikā radušos bojājumus bez maksas, ja tie radušies:

• iekārtā instalētu programmatūru kļūdu dēļ;

• normāla nolietojuma rezultātā;

• nepareizas lietošanas vai apkopes rezultātā (tai skaitā gadījumā, ja iekārtu ir remontējusi vai tās apkopi ir veikusi persona, kuru nav pilnvarojis ražotājs);

•  iekārtas un/vai detaļas sērijas numura, kontroles uzlīmes vai marķējošās uzlīmes bojājuma, nomaiņas vai noņemšanas dēļ;

• trūkumu dēļ, par kuriem “Agroshop” ir informējis klientu pirms preces iegādes;

• ārēju apstākļu dēļ. Par ārējiem apstākļiem tiek uzskatīti cita starpā zibens, prasībām neatbilstoša elektriskā strāva un strāvas svārstības, mitrums, šķidrums, mehāniski bojājumi u.tml.

• prece nedarbojas īpašnieka vainas dēļ, jo tas preci ir nepareizi lietojis, nav ievērojis lietošanas instrukciju vai ja defekti ir radušies, jo prece nav glabāta saudzīgi, tai ir veikta pavirša apkope vai tā ir tikusi pārslogota.

7. Nosakot atbildību, “Agroshop” balstās uz ražotāja pilnvarotā pārstāvja veiktu ekspertīzi (diagnostiku). Ja ekspertīzes rezultātā noskaidrojas, ka trūkumi ir radušies iepriekš uzskaitīto apstākļu dēļ, taču iekārtas saremontēšana ir iespējama, tad Patērētājam ir iespējams pasūtīt maksas remontu. Iekārta, kura guvusi bojājumus šķidruma/mitruma un/vai mehāniska bojājuma rezultātā, tiek arī turpmāk remontēta vienīgi par samaksu.

8. Par precei veikto ekspertīzi (diagnostiku) ir jāmaksā ekspertīzes maksa, ja “Agroshop” neatbild par ierīces trūkumu novēršanu un ja ierīces remonts nav iespējams. Patērētājam ir jāmaksā par ekspertīzi arī tad, ja ierīcei ekspertīzes (diagnostikas) rezultātā netiek atklāti trūkumi un prece atbilst ražotāja tehniskajām prasībām.

9. Par ekspertīzi nav jāmaksā privātajam klientam sešu mēnešu laikā no pirkuma datuma.

10. Ja patērētājs nepiekrīt “Agroshop” nostājai, tad patērētājam ir jāpierāda, ka:

• darīšana ir ar trūkumu (pamatojoties uz kompetenta eksperta atzinumu);

• trūkums vai tā cēlonis eksistēja ierīces nodošanas brīdī;

• “ Agroshop” par trūkumiem nes atbildību.

11. Ja “Agroshop” ir ierīcei devis pārdošanas garantiju, tad “Agroshop” nodrošina trūkumu novēršanu atbilstoši pārdošanas garantijā norādītajiem nosacījumiem.

12. Lai izmantotu pretenziju iesniegšanas tiesības, ir jāgriežas “Agroshop” veikalā uz pirkuma dokumenta norādītajā adresē, vai arī ir jāzvana uz klientu apkalpošanas numuru +372 568 810 559, kur jums tiks sniegti norādījumi par turpmāko rīcību konkrētās preces gadījumā.

13. Līdzās tiesībām, kas izriet no tiesībām iesniegt pretenzijas, pircējam ir arī visas citas no Igaunijas Republikas likumdošanas izrietošās tiesības.

check Prece pievienota salīdzināšanai.